هوشنگ چالنگی و مجید فروتن، هر دو در آبان ماه تن به هجرت ابدی سپردند. هوشنگ در آبان 1400 در کرج و مجید در آبان ماه 92 در فارسان چارمحال بختیاری. مجید فروتن نیز از شاعران نوگرای شعر جنوب است که کنار شاعرانی چون هوشنگ چالنگی، از جمله شاعران نوگرای دهه ۴۰ بود ؛ و سیرش در آفاق مدرن شعر فارسی، او را به گروه ها و نحله های آوانگارد شعر آن روزگار پیوند زد.

پیوند ایرانیان:

هوشنگ چالنگی و مجید فروتن، هر دو در آبان ماه تن به هجرت ابدی سپردند. هوشنگ در آبان ۱۴۰۰ در کرج و مجید در آبان ماه ۹۲ در فارسان چارمحال بختیاری. مجید فروتن نیز از شاعران نوگرای شعر جنوب است که کنار شاعرانی چون هوشنگ چالنگی، از جمله شاعران نوگرای دهه ۴۰ بود ؛ و سیرش در آفاق مدرن شعر فارسی، او را به گروه ها و نحله های آوانگارد شعر آن روزگار پیوند زد.
شاعری که بنا بر گفته ها و نوشته های بسیاری از منتقدان، در روند فکری شاعران موج نابی تاثیر گسترده داشت و شاعران موج ناب برخی از ویژگی های شعری خود را از شعر او وام گرفته بودند.
چاپ آثار فروتن در نشریات معتبر دهه های ۴۰ و ۵۰ و حضور وی در کانون پرتپش شعر جنوب، همواره، نقش موثری بر شاعران جوان و شعر جوان جنوب داشته است. هرچند مجید فروتن همچون دیگر شاعر درخشان شعر جنوب، هوشنگ چالنگی، تا مدت ها از انتشار کتاب سر باز زد اما منتقدان همواره به نقش حضور آنها و نیز آموزه های تئوریک آنها واقف و معترف بوده اند. از مجید فروتن مجموعه شعری به همت انتشارات مرید در سال ۱۳۷۹ منتشر شد. مجموعه شعر “صدای دیگر “گزیده ای از آثار منتشرشده مجید فروتن در دهه های ۴۰ و ۵۰ بود.

آه از این رفتنهای جان شکار!
*هوشنگ چالنگی

نمیخواهم و نمیتوانم مجید را این گونه بنویسم، اویی که “سربه تن بیرزان “شاعرش میخوانند؛ اویی که از انگشت شمارانی بود که غبطه اش میخوردم.
ژنتیزم اصل در شعر در خواندن شعرهایی از او به ذهن می آمد.
پیر شده ام و شعرهای زیبای او را در حافظه ندارم، مجید من، مجید ۱۶، ۱۷ساله شاعر من و آه از این رفتن های جان شکار!

تقدیم به مجید فروتن

آنجا که می ایستی
آیا آنجا که می ایستی
حکایت جان های است
که در انتظار نوبت خویش اند
تا گر بگیرند
آیا آنجا که می گذری
انبوهی رودهاست
که گلوی مردگان را
می جویند بازپس نمی دهند
کمان داران آبزیان
غرق می شوند دست در آغوش
و بر هر ریگ
که فرود می آیند
صدای مرا می شنوند
که نمی خواستم بمیرم.

  • منبع خبر : پیوند ایرانیان