قلم ورزش انشاالله بزودی پرده از پشت پرده های این چسبیده ها ، و آویزان ها وآن افراد کم تعدادی که خودرا به ظاهر کسوتدار ورزش نشان می‌دهند اما در حقیقت فروشنده اصلی مقام و منزلت وحرمت کسوت وکسوتداران ورزش بودنند و هستند ، بر می دارد

  قلم ورزش ، شفاف، بدون تعارف وبسیار جدی هشدار می دهدکه خطی در مسیر هتک حرمت کسوت ورزش ترسیم گردیده و قصد دارد منزلت و شان پیشکسوتان ورزش را نه تنها کم رنگ و فاقد هویت بزرگی ارزشی، بلکه آن را ضد شکوفائی علم روز ورزش معرفی کند ودر این میان متأسفانه تعدادی انگشت شمار، که خود ، ردای کسوتداری ورزش به تن دارنند ومی‌بایست آز شان و منزلت کسوت ورزش حمایت کنند،با اقدام به تحریک وهمراهی و همکلامی یکی دو معلوم الحال فاقد هویت شخصیت اجتماعی ورزشی وکسوتی، اجازه هتک حرمت به مقام کسوت ورزش رآ داده وبه خیال باطل خود با ترویج چنین حرکات ضد اخلاقی و ضد مرام ارزشی ورزش، خود را بزرگ و محبوب اهالی ورزش و پیشکسوتان ورزش جلوه نمایند ؟!؟
اما در حقیقت این یک خود زنی خواهد بود که زمان آن رآ ثابت خواهد کرد،
این را فعلا نوشتیم که همه بدانند این روزها فضای کسوتداری ورزش با نفوذ و حضور تعدادی چسبیده به اهالی ورزش وبخصوص آویزان به کسوتداری آن به سمت وسوی آلودگی ، منجر به مسمومیت کشیده شده؟ واگر پیشکسوتان واقعی فکری بحالش نکنند‌ مطمئنا این آلودگی زیان آور خواهد شد ،
قلم ورزش انشاالله بزودی پرده از پشت پرده های این چسبیده ها ، و آویزان ها وآن افراد کم تعدادی که خودرا به ظاهر کسوتدار ورزش نشان می‌دهند اما در حقیقت فروشنده اصلی مقام و منزلت وحرمت کسوت وکسوتداران ورزش بودنند و هستند ، بر می دارد ،وتاوان آن هرچه باشد تقدیم خواهد کرد وبقولی، بچرخ تا بچرخیم.