منظور از نزاع، درگیری یا جدل هایی است که معمولا با انگیزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در بین افراد جامعه به صورت فردی و جمعی بوقوع می پیوندد. در فضای امروز ایران و از میان آسیب ها و بحران های اجتماعی، نزاع یکی از جدی ترین آن محسوب می شود. نزاع را می توان […]

 منظور از نزاع، درگیری یا جدل هایی است که معمولا با انگیزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در بین افراد جامعه به صورت فردی و جمعی بوقوع می پیوندد. در فضای امروز ایران و از میان آسیب ها و بحران های اجتماعی، نزاع یکی از جدی ترین آن محسوب می شود. نزاع را می توان به عنوان یکی از شاخص های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی کرد که بین افراد و گروه ها به وقوع می پیوندد و نظم و امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد.

آمارهای رسمی در ایران حاکی از آن است که نزاع بین افراد نسبت به سال های گذشته همراه با رشد و افزایش بوده است و مراجعین نزاع از بیشترین موارد ارجاعات به پزشکی قانونی را شامل شده است (حدود ۴۰ درصد کل معاینات شش ماهه نخست ۱۴۰۰). در این بین، استان تهران با بیش از ۵۱ هزار نزاع رکورددار بیشترین نزاع در سال است.

اما این پرسش مطرح می شود که چرا در سال های اخیر نزاع با افزایش و رشد همراه بوده است؟ سهم عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در نزاع کدام است؟ ضعف و عملکرد کدام نهادها موجب افزایش نزاع و خشونت شده است؟ مهمترین مواردی که موجد نزاع در ایران می توان بر شمرد عبارتند از: تنوع معیشتی و زیستی، تنوع فرهنگی، شدت و وابستگی ارتباطات عاطفی درون گروهی و کمی ارتباطات برون گروهی، محرومیت هایی چون ناکامی، تعصب، فقر، بیکاری، بیسوادی، احساس اجحاف حق، بی عدالتی و نابرابری ها و…

همچنین می توان به مولفه های دیگری که بستر مناسب را برای بروز نزاع و در گیری در سطح خرد و کلان مهیا می کند، اشاره داشت از جمله: بحران گفت وگو، ضعف در ارتباطات و تعاملات میان فردی، کاهش اعتماد اجتماعی که خلا هریک از از این مولفه ها موجب بروز نزاع و در گیری می شود. در واقع، عدم مهارت در گفت و گو تنها به عرصه سیاست ختم نمی شود، عدم مهارت در گفت وگو را می توان در دیگر عرصه های اجتماعی به سهولت ملاحظه نمود.

در حال حاضر نزاع در اولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بروز کرده است. بروز این بحران در بین اعضای خانواده موجب شده که روزبه روز با افزایش خشونت و نزاع بین اعضای خانواده مواجه باشیم که از بدترین نوع نزاع هاست و زمینه نزاع های دیگر را در جامعه مهیا می سازد. ضعف و اختلال ارتباطی و گفت و گو، ناکامی های فردی، خلا عاطفی، کاهش ارتباط کلامی و غیر کلامی بین اعضای خانواده از مهمترین علل نزاع خانوادگی است.

همان طور که در بالا اشاره شد عوامل گوناگونی را می توان در بروز و شکل گیری نزاع سهیم دانست. از منظر فرهنگی، کاهش تعاملات و ارتباطات اجتماعی، ضعف در نظارت اجتماعی، ناکارآمدی گروه های مرجع نسبت به گذشته، نبود الگوهای ارزشمند، عدم برنامه ریزی جدی و مدون آموزشی بویژه آموزش های رسمی از طریق رسانه از جمله مولفه هایی است که موجب شده تا مردم به لحاظ حقوقی نیز با مشکلات جدی مواجه شوند. آنها احقاق حقوق فردی و جمعی خود را در مسیر قانونی با موانع و چالش های بسیار زیاد می دانند. به روز نبودن قانون، درهم آمیختگی حقوق با قوانین رسمی با سنت ها و رسومات اجتماعی موجب شده تا مردم احساس اجحاف حق و تعدی به حقوق خود کنند و قانون را پشتیبان و حامی خویش در مواقع ضروری ندانند که در این صورت مهمترین زمینه جهت درگیری و نزاع به وجود می آید.

عوامل اجتماعی نیز در بروز و ظهور نزاع میان افراد جامعه نقش دارد. نابرابری و احساس نابرابری در میان اعضای جامعه موجب بروز نزاع خواهد شد. منظور از نابرابری اشاره به موقعیتی است که در آن افراد، خانواده ها و اعضای ساختارهای بزرگتر در جامعه مانند محله ها در دسترسی به منابع ارزشمند مانند ثروت، درآمد، تحصیلات، خدمات در مانی – بهداشتی و مشاغل، متفاوت باشند. به عبارت دیگر، نابرابری اجتماعی الگوهای ساختارمند شده ای هستند که در طول زمان و مکان استمرار دارند و در تعامل جاری بین مردم متبلور می شوند. افراد جامعه نیز بر نحوه زندگی و خاصه بر حقوق، فرصت ها، پاداش ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند تاثیر می گذارند و چنین فرایندهایی در باورشان به مثابه عامل تسهیل کننده وقوع پدیده نزاع عمل می نماید. عوامل اقتصادی نیز در سال های اخیر با شدت بیشتر، سهم مهمی در درگیری و نزاع افراد به خود اختصاص داده است. بیکاری، فقر و تورم موجب افزایش ناکامی ها و در پی آن خشم و عصبانیت افراد شده است. نافذ نبودن قانون و به روز نبودن آن، تاخیر در اعمال قانون، عدم رسیدگی صحیح به پرونده ها، درگیری های افراد مراجعه کننده با دادگاه و ماموران، طولانی شدن روند دادرسی، همچنین ضعف در عملکرد نهاد رسانه به عنوان متولی دستگاه فرهنگی در ارائه برنامه های آموزشی و آشنایی مردم با حقوق و آیین شهروندی و البته ضعف در عملکرد نهادهای فرهنگی موجب شده تا سطح نهادی نیز خود به مثابه عامل شتاب دهنده ای در وقوع نزاع ها و تداوم آن عمل کند.

…………………………………………………….
(جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی)
  • نویسنده : دکتر فهیمه نظری
  • منبع خبر : ایران