امکان تجربه برد-برد برای همه استان ها؛ حل مشکلات آبی استان های کشور، بخصوص خوزستان و اصفهان، به تنهایی امکان پذیر نیست. نمی توان بدون در نظر گرفتن دیگر استان ها، مشکل آب در یک استان کشور را حل کرد. وقت آن رسیده که اقوام و مذاهب گوناگون همگی از هویت و درون مایه ایرانی خود پشتیبانی کنند.

تحقیق های سازمان ملل نشان می دهد از ۳۰ کشوری که تا ۲۰۲۵ با تنش آبی مواجه خواهند شد، ۱۸ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهند بود و ایران یکی از این ۱۸ کشور است. میزان دسترسی کشاورزان روز به روز به آب کمتر شده است و بعید نیست که این روند برای آب شرب نیز اتفاق بیفتد. این بحران سال هاست در برخی از استان های کشور از بحران زیست محیطی به بحرانی همه جانبه (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی) در زندگی روزمره برخی از هم وطنان تبدیل شده است. یک روز در خوزستان، یک روز در اصفهان، یک روز در یزد، یک روز در چهارمحال وبختیاری و… مسئله آب به مسئله اصلی همگان تبدیل می شود. بنابراین بحران آب قطعا نقطه عطفی در تاریخ سرزمینی و تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران خواهد شد. در این چارچوب، جان کلام این یادداشت این است که اگر ساحت سیاست گذاری همراه با محافل دانشگاهی و نخبگانی و همچنین شهروندان و فعالان مدنی، انتخاب هوشمندانه و تصمیمی سخت اتخاذ کنند، آنگاه مسئله و بحران آب در ایران می تواند به مثابه یک فرصت نیز تلقی شود. رویکرد سیاست گذاری عالمانه شواهدمحور شهروندمدار مبتنی بر شناخت دقیق از مسئله و ایجاد یک اجماع و ائتلاف فراگیر و پرهیز از ورود به منازعات سیاسی با تعهد به گفت وگوی اجتماعی در مسئله آب، می تواند فرصت ها و دستاوردهای زیر را با خود همراه داشته باشد:

۱- تغییر رویکرد و تصمیم خلاق؛ تا زمانی که وضعیت را می توان مدیریت کرد، کمتر دولتی دست به اتخاذ تصمیمات سخت می زند و اهمال در اصلاحات همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، مسئله آب جایی برای به تعویق انداختن تصمیمات سخت و غفلت نگذاشته است. تغییر رویکرد به سمت سیاست گذاری شواهدمحور و شهروندمدار و اجتناب از درافتادن در دام بوروکراسی توجیه گر و شهودمحور در رابطه با آب، می تواند تجربه ای موفق برای سایر حوزه ها نیز به ارمغان بیاورد.

۲- همدلی؛ بخشی از جامعه کم وبیش با مسئله آب به طور غیرمستقیم درگیر هستند، اما در آینده نزدیک به نظر می رسد تمام آحاد جامعه با مسئله آب درگیر باشند و این خود محلی برای مناقشه های جدی در میان مناطق مختلف در کشور خواهد بود. بنابراین در این زمان با تکیه بر سیاست گذاری گفت وگومحور می توان بین دولت و مردم و بین اقوام مختلف یک پروژه مشترک تعریف کرد که فهم مشترک، همدلی و مدارا را گسترش دهد.

۳- همبستگی ملی؛ مناسبات آبی کشورهای آسیای میانه، به ویژه افغانستان، عراق و ترکیه، برای ایران بسیار مهم است. با توجه به اهمیت مسئله آب، اتحاد و انسجام داخلی و افزایش همبستگی ملی در مسئله آب می تواند شکل بگیرد که یاری دهنده کیان و منافع ملی کشور نیز هست.

۴- تصحیح فرایند اجرا؛ خروج از رویه های شکست خورده و چارچوب بوروکراسی فعلی و تجربه یک سیاست شهروندمدار در رابطه با آب می تواند به دیگر حوزه ها نیز تسری یابد؛ بنابراین در تاریخ سیاست گذاری کشور، آغازی برای رفع و اصلاح بوروکراسی فعلی خواهد شد. در حال حاضر نظام حکمرانی در کشور با مشکلاتی مانند نحوه تصمیم سازی، سلسه مراتب اقتدار و مسئولیت، هماهنگی برای رسیدن به اهداف و پایبندی به نقشه راه و هدف تعیین شده روبه رو است.

۵- امکان تجربه برد-برد برای همه استان ها؛ حل مشکلات آبی استان های کشور، بخصوص خوزستان و اصفهان، به تنهایی امکان پذیر نیست. نمی توان بدون در نظر گرفتن دیگر استان ها، مشکل آب در یک استان کشور را حل کرد. وقت آن رسیده که اقوام و مذاهب گوناگون همگی از هویت و درون مایه ایرانی خود پشتیبانی کنند. تجربه اینکه مسئله ای به طریقی حل شود که همگان برنده باشند و قومی، منطقه ای یا استانی احساس تبعیض و محرومیت نسبی نکند، می تواند در موضوع آب محقق شود. در همین چارچوب، باید گفت موضع معاون اول رئیس جمهور در قبال تجمع اصفهان که از تقلیل مسئله به یک منطقه خودداری و تاکید کرده بود باید برای مسئله آب در چهار استان بحرانی تدبیر شود، رویکردی صحیح است که می تواند در صورت تداوم و بسط گفت وگو در این محور، اعتمادآفرین باشد. جمع بندی اینکه همان قدر که «ایران منتظر آب است»، «مسئله آب نیز منتظر تدبیر است». باور دارم اگر رویکرد ساحت سیاست گذاری به مسئله آب عالمانه، شهروندمدار و شواهدمحور باشد و از افتادن در دام خطاهای تکراری و اعتماد به «بوروکراسی ناتوان در حل مسئله» اجتناب شود، مسیر مواجهه با مسئله آب می تواند به فرصتی برای ارتقای اعتماد و امید اجتماعی و گسترش توانمندی در تصمیم گیری برای مواجه شدن با مسائل بدخیم تبدیل شود.

(پژوهشگر سیاست گذاری عمومی)

  • نویسنده : روزبه کردونی
  • منبع خبر : شرق