مشکلات اقتصادی کشور که بخش قابل توجه آن متاثر از تحریم است، باعث شده که روند سرمایه گذاری در کشور منفی شود و بخش خصوصی انگیزه برای توسعه فعالیت های خود نداشته باشد. در چنین شرایطی این سوال پیش می آید که چگونه می توان نگاه بخش خصوصی به اقتصاد را تقویت کرد؟

افزایش ریسک سرمایه گذاری و عدم اطمینان به رشد اقتصادی، باعث شده که بخشی از فعالان بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش بین نباشند و از هرگونه سرمایه گذاری جدید و فعالیت های توسعه ای، امتناع کنند یا بعضا شاهد این امر هستیم که بخش خصوصی که زمانی به دنبال فعالیت صنعتی و تولیدی بود اکنون به سمت فعالیت های غیرمولد رفته است؛ فعالیت هایی که ریسک سرمایه گذاری در آن بسیار کم است و از طرفی بازدهی سرمایه در کمترین زمان، چند برابر می شود.

ادامه این روند مشکلات جدی در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد می کند که یکی از آنها کاهش میزان تولید، کاهش رقابت در تولید و کاهش میزان نرخ اشتغال است. بدین جهت بروز هر کدام از این موارد و به تنهایی اقتصاد را شکننده می کند و اجازه نمی دهد که توسعه صنعتی اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی فعالیت های غیر صنعتی پررنگ می شود و صاحبان سرمایه ترجیح می دهند سراغ فعالیت های دلال گونه بروند.

مشکلات اقتصادی کشور که بخش قابل توجه آن متاثر از تحریم است، باعث شده که روند سرمایه گذاری در کشور منفی شود و بخش خصوصی انگیزه برای توسعه فعالیت های خود نداشته باشد. در چنین شرایطی این سوال پیش می آید که چگونه می توان نگاه بخش خصوصی به اقتصاد را تقویت کرد؟

برای آنکه بخش خصوصی خود را از اقتصاد کشور جدا نبیند باید سیاست گذاران فضای عمومی و سرمایه گذاری را به سمت و سویی هدایت کنند که فعالان اقتصادی برای حضور مناسب در اقتصاد کشور انگیزه پیدا کنند. یکی از مواردی که توجه به آن ضرورت دارد، ایجاد رقابت سالم بین بخش خصوصی است. بخش خصوصی که رانت اطلاعاتی دارد و به گروه های تصمیم گیر به نحوی متصل است مانع از ایجاد رقابت می شود و همین امر سبب می شود که بخش خصوصی مستقل انگیزه فعالیت خود را از دست بدهد.

موضوع دیگری که توصیه می کنم دولت سیزدهم به آن توجه کند، تقویت بخش خصوصی سالم است؛ بخش خصوصی سالم اگر مورد حمایت و توجه ویژه دولت قرار گیرد، می تواند کشور را به سمت رشد اقتصادی هدایت کند. دراین میان بایستی شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی داخلی فرصت رقابت با بخش خصوصی خارج از کشور داشته باشد. در این حوزه وزارت امور خارجه بیشترین اثر را دارد. اگر دستگاه دیپلماسی ارتباط خود را با بخش خصوصی سالم تقویت کند می توان رقابت را ایجاد و فرصتی را فراهم کرد که بخش خصوصی خارج از مرزهای کشور امکان فعالیت داشته باشد؛ تا زمانی که تولید تنها با هدف مصرف داخل باشد نمی توان به محصول خوب و کیفی دست یافت؛ زمانی می توان به نتایج مثبت رسید که تولید صادرات گرا باشد. بر این اساس نکته بعدی که بسیار اساسی و مهم است برخورد مناسب با بخش خصوصی است. اگر سیاست گذاران به این باور برسند که با همکاری و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد می توان به سمت رشد اقتصادی رفت به طور قطع برخوردها با این گروه مناسب خواهد شد و فعالان بخش خصوصی هم انگیزه فعالیت توسعه ای پیدا می کنند.

مبحث پایانی این است که دولت و سیاست گذاران با بخش خصوصی رقابت نکنند، بخش خصوصی رقیب دولت نیست بلکه یک بازوی قدرتمند برای توسعه و رشد اقتصادی کشور است. دولت ها نمی توانند مانند بخش خصوصی فعال، چابک و پویا باشند بدین جهت با فراهم کردن زیرساخت ها و تسهیل شرایط می توانند به بخش خصوصی انگیزه بدهند که در فعالیت های اقتصادی حضور داشته باشند؛ دولت در زمینه اقتصاد، سیاست گذاری کند و استراتژی اقتصادی داشته باشد تا بخش خصوصی براساس آن برنامه ریزی کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بخش خصوصی در مسیری روشن فعالیت خواهد کرد و این امر برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.

اگر سیاست گذاران به ۴ محور یاد شده توجه کنند، به طور قطع بخش خصوصی با انگیزه وارد اقتصاد می شود و از فعالیت های غیرمولد فاصله می گیرد.

  • نویسنده : دکتر علی قنبری (استاد دانشگاه)