دومین نشست تخصصی همایش بین‌المللی «ادبیات و تفکر میان‌فرهنگی» برگزار می‌شود.

دومین نشست تخصصی همایش بین‌المللی «ادبیات و تفکر میان‌فرهنگی» یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

در این نشست عبداله آلبوغبیش، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی درباره موضوع بسط‌یافتگی کارکرد ادبیات تطبیقی در پرتو فلسفه میان‌فرهنگی و محمدتقی طباطبائی عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران درباره موضوع هم‌نوایی فلسفه و ادبیات در «مقام» خیال سخنرانی می‌کنند.

دبیر این نشست مریم عاملی رضایی است.

نشست «ادبیات و تفکر میان‌فرهنگی» روز یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ تا ۱۹ لینک ورود به جلسه:

https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-mmz-zj۱-۳۱f