نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای خانوار های کشور به عدد ۳۸,۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در اردیبهشت ماه امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۶٫۷ درصد و کمترین آن در سیستان و بلوچستان با ۳۳٫۶ درصد ثبت شده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ۱۲ […]

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای خانوار های کشور به عدد ۳۸,۷ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در اردیبهشت ماه امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۶٫۷ درصد و کمترین آن در سیستان و بلوچستان با ۳۳٫۶ درصد ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای خانوار های کشور به عدد ۳۸,۷ درصد رسید. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص کل برای خانوار های کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۴۲۹,۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳٫۵ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار های کشور مربوط به استان های سیستان و بلوچستان و البرز با ۵٫۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ۰٫۷ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار های کشور ۳۹,۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران با ۴۵٫۷ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳۲٫۶ درصد است.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص کل برای خانوار های شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۴۲۴,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۳٫۷ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار های شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵٫۸ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ۰٫۹درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار های شهری کشور ۳۹,۲ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار های شهری مربوط به استان مازندران با ۴۵٫۱ درصد و کمترین آن مربوط به استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان با ۳۳٫۵ درصد است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای خانوار های شهری به عدد ۳۸,۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳۳٫۵ درصد است.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عدد شاخص کل برای خانوار های روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۴۵۹,۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۸ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار های روستایی مربوط به استان هرمزگان با ۹٫۲ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ۱٫۳- درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار های روستایی ۴۰,۱ درصد است، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۷٫۸ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳۰٫۶درصد است.

  • نویسنده : صدای هم وطن