رئیس جمهور با تاکید بر این که ارزیابی مدیران باید به صورت دائم انجام شود تا موجب رشد و تعالی نظام اداری کشور شود، گفت: کنترل برای مچگیری نیست بلکه برای تداوم اعتماد است و این مساله نیز در گرو نظارت است. رئیسی در هفدهمین دوره جشنواره شهید رجایی با تاکید بر الزامی و ضروری […]

رئیس جمهور با تاکید بر این که ارزیابی مدیران باید به صورت دائم انجام شود تا موجب رشد و تعالی نظام اداری کشور شود، گفت: کنترل برای مچگیری نیست بلکه برای تداوم اعتماد است و این مساله نیز در گرو نظارت است.

رئیسی در هفدهمین دوره جشنواره شهید رجایی با تاکید بر الزامی و ضروری بودن کنترل، تصریح کرد: نظارت به صورت سیستمی باید وجود داشته باشد و این به معنای سلب اعتماد نیست. وی با بیان این که دستگاه های نظارت بیرونی، کمک به نظارت درونی سازمان ها هستند، گفت: به هر میزان اخلاق و معنویت در یک سازمان رشد کند، به همان میزان شاهد کاهش ناهنجاری های اداری و تخلفات خواهیم بود. نظام اداری ما باید کارآمد جلوه کند که این قضیه منوط به کارآمدی کارکنان اداری است. رئیس جمهور با اشاره به این که بازنگری به نظام اداری کشور ضروری است، گفت: ما نیازمند تحول در نظام اداری هستیم، این تحول شامل عدالت در جذب، پرداخت، ارتقا و تمام شوون اداری است و این دگرگونی با نگاه تحولی ممکن خواهد شد. باید نظام اداری پاسخگو تشکیل شود که هر فردی با هر زبانی وارد دستگاه شود، بدون مشکل کارش انجام شود و نباید تلفن زدن و پارتی داشتن در نظام اداری ما وجود داشته و مدنظر باشد.

  • منبع خبر : نهاد ریاست جمهوری