به منظور سیاست گذاری، راهبری، مدیریت، سامان دهی و نظارت بر ایجاد رصدخانه های ملی و استانی آب در کشور، مطابق با ابلاغیه نظام نامه رصدخانه ملی آب ایران، رصدخانه آب و انرژی سازمان آب وبرق خوزستان عضو کارگروه سیاست گذاری و راهبری این رصدخانه شد.

با توجه به ضرورت رصد و پایش برخط منابع و مصارف آب، تلفیق اطلاعات و انجام تحلیل های به هنگام، رصدخانه ملی آب ایران راه اندازی می گردد. این رصدخانه به عنوان بستری برای انجام تحلیل های تلفیقی کمی و کیفی منابع و مصارف آب از طریق برقراری ارتباط با سامانه های اطلاعاتی آب و آبفا بوده و به عنوان ابزار تولید اطلاعات و گزارش های تصمیم یار مدیران است که سطوح عملکردی آن در مقیاس استان، حوضه های آبریز از درجات مختلف و کشور خواهد بود.

رصدخانه ملی آب ایران دارای دو کارگروه سیاست گذاری و راهبری و کارگروه استانی است. مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور، نمایندگان حوضه های آبریز، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیرکل دفتر تحقیق، توسعه و فناوری اطلاعات و امنیت مجازی شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آمار و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و مدیر رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان اعضای کارگروه سیاست گذاری و راهبری رصدخانه ملی آب هستند که با حکم معاون آب و آبفا منصوب می شوند.