در کشور ایران با توجه به ایده استراحت دادن به جنگل ها که در چندین سال قبل به تصویب رسیده است عملا این منابع به حال خود وا گذار شده اند.

در تعریف امنیت غذایی به دسترسی به غذای سالم و کافی در همه ایام عمر و برای یک زندگی شاداب اشاره شده و این وظیفه را به عهده دولت ها قرار داده است؛ اما باید به خاطر داشت امنیت غذایی هر کشوری مستلزم پایداری و توسعه منابع طبیعی آن کشور اعم از موجودات زنده و غیر زنده است. منابع زنده گیاهی و جانوری مهم ترین و حساس ترین منابعی هستند که دائما در حال تغییر و تحولند. هرگونه دخالت غیراصولی و بدون حفظ تعادل اکولوژیکی باعث درهم ریختگی جوامع گیاهی، حیوانی و در ادامه منجر به سیر تخریب شدید آنها می شود.

هر چه دخالت های غیرعلمی و غیراصولی در جوامع گیاهی افزونی یابد به همان نسبت نیز وقوع سیلاب های مهیب، فرسایش خاک، کم شدن میزان بارندگی های سالانه، افزایش درجه حرارت هوا و متعاقب آنها خشکسالی های متعدد نیز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. از بین رفتن تدریجی منابع طبیعی به معنای از بین رفتن حاصلخیزی خاک های کشاورزی، خالی شدن روستاها از ساکنان آن، مهاجرت گسترده به سمت شهرها و بروز مشکلات اجتماعی-اقتصادی بیشتری است. به این ترتیب چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی رابطه مستقیمی با بحران های اقتصادی-اجتماعی جوامع و حل مشکل امنیت غذایی دارد. کشور های صنعتی دهه هاست به تدریج با فاصله گرفتن از تفکر کشاورزی محور، توسعه کشور و تامین امنیت غذایی را در جهت به گزینی محصولات کشاورزی با توجه به علوم کشاورزی و استفاده بهتر از صنعت بنا نهاده اند. آنها به عوض گسترش سطح بیشتر زیر کشت و تبدیل عرصه های منابع طبیعی فقیر به زمین های کشاورزی به افزایش کمی و کیفی محصولات در هر هکتار پرداختند.

امروزه در کشورهای صنعتی تنها ۵ الی ۶درصد مردم به شغل کشاورزی اشتغال دارند، در حالی که در اوایل قرن نوزدهم ۷۵درصد مردم در این کشورها به شغل کشاورزی اشتغال داشتند. در این جوامع یک نفر به تنهایی غذای ۴۰ نفر را تامین می نماید (شیروانی ۲۰۰۱۸). اکثر کشورهای صنعتی توانسته اند با اتخاذ تدابیر مناسب و با بهره برداری متناسب آب و هوایی، منابع طبیعی خود را احیا و در گسترده کردن آنها اقدامات ضروری به عمل آورند. متاسفانه در بیشتر کشورهای درحال توسعه که امکانات صنعتی شدن در آنها فراهم نیست؛ امنیت غذایی بیشتر براساس سیاست خودکفایی کشاورزی بنا شده است. در این کشورها با توجه به افزایش سریع جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی دخالت های افزاینده در منابع طبیعی و تبدیل عرصه های آنها به زمین های کشاورزی موجب تخریب هرچه بیشتر این منابع و به دنبال آن به خطر افتادن امنیت غذایی می شود.

عرصه های منابع جنگلی و مرتعی؛ زمین های فقیر، سنگلاخی و نامناسب برای کشت محصولات کشاورزی هستند. این زمین ها که اغلب به کشت زیراشکوبه ای و دیم کاری اختصاص داده می شوند؛ پس از مدت زمان کوتاهی از حیز انتفاع افتاده و بهره برداری از آنها غیراقتصادی می شود. کشاورزی ناپایدار در این عرصه ها موجب رها شدن این زمین های شخم خورده شده که دیگر حتی قابلیت برگشت به وضعیت قبلی خود را ندارند به کانونی برای فرسایش های آبی و بادی مبدل خواهند شد. کشور ایران نیز در زمره کشورهای در حال توسعه ای است که تفکر خودکفایی کشاورزی باعث تخریب هرچه بیشتر منابع طبیعی آن شده است. وقوع این اتفاقات موجب افزایش فرسایش خاک، پراکنش ریزگردها، سیلاب های مهیب، کم شدن میزان بارندگی های فصلی و خشکسالی های متعدد گردیده و امنیت غذایی کشور را مواجه با بحران های زیادی نموده است. در چنین وضعیت نگران کننده ای که روزبه روز بر شدت تخریب جنگل ها و مراتع افزوده می شود سخن از امنیت غذایی بر زبان آوردن بر طبل خالی کوبیدن است. امنیت غذایی کشور مستلزم حفظ و احیای منابع طبیعی بالاخص جنگل ها و مراتع است. تخریب این منابع فاجعه ای برای محیط زیست کشور است. جنگل ها و مراتع مناطق زاگرس، ایرانی-تورانی و ارسباران مراحل سیر قهقرایی خود را می گذرانند. آنها طی سال های متمادی و به علل مختلف مانند توسعه دامداری و دامپروری به این وضعیت تخریب شده مبدل گشته اند.

این منابع که زیر بنای تثبیت خاک و تعدیل کننده آب و هوای کشور هستند نباید بدون طرح و برنامه های احیایی به حال خود رها شوند. رها کردن جنگل ها به حال خود با توجه به قانون استراحت جنگل به هیچ وجه من الوجوه گسترش و پایداری آنها را ضمانت نخواهد کرد. حضور فعال دام در این منابع و فشار زیاد از حد جمعیت آن موجب نابودی هرچه سریع تر و متزلزل کردن بیشتر امنیت غذایی کشور است. مهم ترین بخش امنیت غذایی تولید هرگونه مواد اولیه است که خود نیازمند آب   وخاک می باشد. کشوری که خاک آن دایم در حال ازدست رفتن و با کم آبی دست به گریبان است باید برای جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش بارندگی تدابیر لازم اتخاذ کند.  افزایش پتانسیل های منابع طبیعی از طریق تهیه و اجرای طرح های پرورشی است که منجر به تثبیت خاک های کشاورزی و افزایش سطح آب های زیرزمینی می شود. هرچه سطح جنگل ها و مراتع کشور گسترده تر و از پوشش گیاهی انبوه تر پوشیده شده باشند به همان نسبت نیز خاک تثبیت تر، میزان بارندگی های سالانه افزون تر و عمر دوران خشکسالی ها کوتاه تر است.  امروزه در جهان نقش جنگل ها در کم کردن اثرات تغییرات اقلیمی کاملا بارز و مشهود است. اکثر کشورهای جهان با توجه به اهمیت این منابع حیاتی، خود را موظف به جلوگیری از جنگل زدایی واحیای جنگل ها و مراتع کرده اند. توسعه توام با بهره برداری های صحیح از این منابع در صدر برنامه های اقتصادی اجتماعی کشور های مترقی قرار داده شده است. هر چقدر سطح جنگل ها و میزان رویش سالانه درختان آنها بیشتر باشد به همان نسبت نیز میزان جذب انیدرید کربنیک هوا به عنوان یکی از مهم ترین عوامل گرم شدن کره زمین نیز بیشتر خواهد بود.

افزایش پتانسیل این منابع به منظور جذب بیشتر انیدرید کربنیک موجود در هوا، ارتقای تنوع گونه ای، استمرار تولید و ده ها موارد دیگر جمعا بستگی به عملیات پرورشی و دخالت در این منابع خواهد داشت. در کشور ایران با توجه به ایده استراحت دادن به جنگل ها که در چندین سال قبل به تصویب رسیده است عملا این منابع به حال خود وا گذار شده اند. عملیات احیایی پرورشی که دولت ملزم به اجرای آنها است نیز متوقف گردیده است. افزایش جمعیت فعال دام در این منابع، قاچاق چوب، حمله آفات و امراض گیاهی، آتش سوزی های گسترده، تبدیل عرصه های آنها به زمین های ساختمانی، باغی، مزارع برنج، چای، توام با کشت سایرمحصولات کشاورزی و غیره باعث تخریب تدریجی بیشتر و سیر نابودی آنها شده است.  نابودی جنگل ها و مراتع به معنای از بین رفتن میکروکلیمای منطقه، افزایش بیشتر درجه حرارت هوا، افزایش سرعت باد، فرار ابرها از منطقه و خشک شدن هرچه بیشتر مناطق کشور است. نتیجه این اتفاقات نامتناسب مطمئنا دستاوردی به جز درهم ریختن و متزلزل کردن امنیت غذایی در کشور را به همراه نخواهد داشت.

  • نویسنده : مظفر شیروانی