دستیار وزیرخارجه: ۵ میلیون دُز واکسن سینوفارم پس از ۲۴ ساعت پیگیری لحظه به لحظه، به تهران رسید.

دستیار وزیرخارجه: ۵ میلیون دُز واکسن سینوفارم پس از ۲۴ ساعت پیگیری لحظه به لحظه، به تهران رسید.