مدیرکل پزشکی قانونی مازندران: در سه ماه گذشته ۶۱ نفر در سواحل دریای مازندران غرق شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۷ درصد افزایش داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:
در سه ماه گذشته ۶۱ نفر در سواحل دریای مازندران غرق شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۷ درصد افزایش داشت.