انتقال آب مستلزم وجود منافع اجتماعی ، زیست محیطی ، سیاسی یا اقتصادی است كه برای اطمینان از وجود یک حکمرانی خوب آب ، پاسخگویی و اعتماد عمومی به نظارت قوی نیاز دارند.كه در تمام پروژه هاي انتقال آب به اين مهم توجه نشده است.

فرایندهایی انتقال آب بین حوضه ای در ایران بدون معاهده ، توافق یا سایر تعهدات قانونی که به روشنی و توافق بر سر چشم انداز ، اهداف ، ، مشکلات و فرصت ها ، مداخلات احتمالی ، معیارهایی که به انتخاب مناسب ترین کمک کند نادیده گرفته شده است

?انتقال آب مستلزم وجود منافع اجتماعی ، زیست محیطی ، سیاسی یا اقتصادی است که برای اطمینان از وجود یک حکمرانی خوب آب ، پاسخگویی و اعتماد عمومی به نظارت قوی نیاز دارند.که در تمام پروژه های انتقال آب به این مهم توجه نشده است.
?جنجال های انتقال آبهای خوزستان به مقصد کویر به طور کلی به دلیل عدم درک کافی از سیستم پیچیده و چگونگی تأثیر انتقال آب بر مردم و اکوسیستم های وابسته به آنها ، به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است

?اما وجود مشکلات عدیده ای دیگر که متاسفانه تاکنون کسی به آنها اشاره نکرده است باعث اختلالات هیدرولوژیکی ،اختلافات اجتماعی و تخریب اکوسیستم ها شده است اما مشکلات عدیده دیگری همچون؛

◀️تغییر مدیریت مصرف و ارتقاء تقاضای آب و ارتقاء مصرف بی رویه آب در حوضه مقصد

◀️انتقال آب به هدف شرب و تحویل به مصارف کشاورزی مصارف شهری و صنعتی برخلاف آمایش سرزمین
◀️گسستگی در همبستگی بین مناطق اهدا کننده و دریافت کنندگان
◀️رشد بی رویه جمعیت شهری و صنعتی و تحریک توسعه آبیاری در مناطق مستعد خشکسالی

◀️انتقال آب از مصارف ارزش بالا در جلگه جهانی خوزستان به کم ارزش وانحصار به کشاورزی در مناطق محدود بر خلاف آمایش سرزمین
◀️عدم به رسمیت شناختن نقش مهمی که حوضه مبداء به عنوان یک ابزار نهادی نوآورانه برای تسهیل توسعه سریعتر منطقه ای از طریق کشاورزی شیلات صنعت و محیط زیست( بوم گردی)به عهده دارد

◀️برهم زدن تعادل طبیعی هیدرولوژیکی سرزمین در منطقه مقصد
◀️فرسایش و لجن کانال های انتقال آب

◀️انتقال گیاهان و جانوران بیگانه و مهاجم
◀️ایجاد مشکلات زیستی بر کمیت بی مهرگان و
جمعیت ماهیها
◀️انتقال آب از مناطق روستایی به شهرها می تواند اشتغال و تقاضا برای خدمات روستایی را کاهش دهد و آنها را در مناطق شهری افزایش دهد
◀️تورم جمعیت در حوضه مقصد
◀️کاهش تاب اوری رودخانه و زمینهای مقصد…

راهکار
توجه به چیدمان آمایش سرزمین و انتقال فرهنگ صرفه جویی در مناطق متقاضی انتقال آب و توجه به تصفیه فاضلاب و احیاء قنات ها و آبخوانها

  • نویسنده : جواد الهايي سحر
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان