دکتر حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان بازدید کرد. در این بازدید مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از غرفه های تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت و حفاری و شرکت های دانش بنیان بازدید کردند .

دکتر حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان بازدید کرد.

در این بازدید مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از غرفه های تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت و حفاری و شرکت های دانش بنیان بازدید کردند .

  • نویسنده : صدای هم وطن