ﻏﻼﻣﺸﺎﻩ ﻗﻨﺒﺮﯼ ﻣﺘﻮﻟﺪ -1323 ﻻﻟﯽ، ﺍﺯﭘﻴﺸﮑﺴﻮﺗﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 40ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1348 ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻧﺠﻮﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﯿﻮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1370 ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺛﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ « ﺩﺷﺖ ﻻﻟﻪ» ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻣﺪ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪ «ﻫﻤﺪﺭﻧﮓ» ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮﺍﯾﯽ، ﺍﻭﺝ ﻫﻨﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ نیز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﻏﻼﻣﺸﺎﻩ ﻗﻨﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺧﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻩ ﻣﺶ ﻣﺮﺩﺍﺳﯽ ﺍﺯ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻬﺪﺍﺭﻭﻧﺪ است ﻭ ﻋﻼﻗه ی ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ. ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ ﺍﻭ، ﺻﺪﺍﯼ ﭼﭗ ﮐﻮﮎ ﻭ ﭘﺮﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻧﻈﻴﺮ "ﻋﻠﻴﺪﺍﺩ " ، " ﺻﻴﺪﺍﻝ " ﻭ ﻋﺒﺪﻣﻤﺪﻟﻠﺮﯼ " ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﻏﻼﻣﺸﺎﻩ ﺭﺍﻭﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺟﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﯼ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭﺣﺸﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺻﻼﺑﺖ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺎمش ﺭﺍ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

غلام شاه قنبری گفت: موسیقی سنتی ریشه در موسیقی نواحی دارد و می توان به مدد آوازهای محلی موسیقی ایرانی را تقویت کرد.

غلام شاه قنبری حماسه خوان ایل بختیاری گفت: در حال حاضر مجموعه ای از آثارم جمع آوری کرده ام که این مجموعه شامل آثار موسیقی بختیاری شامل آثار تصنیف و آوازی است اما در حال حاضر سرمایه گذاری نیست که این آثار را منتشر کند.

وی با بیان این که برگزاری جشنواره موسیقی نواحی بعد  از سالها وقفه اتفاق خوبی در حوزه موسیقی بود خاطرنشان کرد: باید توجه به پیشکسوتان موسیقی نواحی فراتر از جشنواره باشد و نباید برگزاری چنین مراسم مهمی تنها رفع مسئولیت باشد.

غلام شاه قنبری گفت: مبلغی را به عنوان تجلیل به ما می دهند که ناچیز است، ما به دنبال پول نیستیم که اگر بودیم دنبال شغل دیگری می رفتیم اما زندگی مان را صرف هنر کردیم و تمام عمرمان را پای آن گذاشتیم حال انصاف نیست از ما هنرمندان حمایت نکنند و به وعده هایی که در هر جشنواره می دهند عمل نکنند.

این خواننده مشهور  بختیاری با بیان این که موسیقی ایرانی ریشه در موسیقی نواحی دارد خاطرنشان کرد: موسیقی نواحی ریشه در فرهنگ مان دارد، این موسیقی سرشار از گنجینه های عمیق فرهنگی است که باید به آن بالید و نگذاشت به دست فراموشی سپرده شود.

این هنرمند تقدیر شده در هفتمین جشنواره موسیقی نواحی افزود: اگر موسیقی نواحی نباشد هیچ نوایی وجود ندارد. بسیاری از خوانندگان مهم از آوازهای محلی الهام گرفته اند و آثار ماندگاری خلق کرده اند چرا که این نوای عشایری است که از دل برمی آید و بردل می نشیند، حال با این همه ظرفیت باید این موسیقی را جدی گرفت و در جهت رشد آن تلاش کرد.

این حماسه خوان با انتقاد از کسانی که تنها به تقلید می پردازند گفت: متاسفانه عده ای تنها به تکرار آثار گذشتگان می پردازند و اثر تازه ای خلق نمی کنند. هنرمندان جوان باید با الهام از آوازهای محلی و عشایری آثار تازه و بدیعی بسازند و از این طریق به موسیقی کمک کنند.

غلام شاه قنبری تبلیغات را راه موثری در دیده شدن موسیقی مان دانست و تصریح کرد: تبلیغات حرف اول را می زند، متاسفانه در حوزه موسیقی نواحی هیچ تبلیغی صورت نمی گیرد و شاید بسیاری از مردم این موسیقی را نشناسند. باید بستری فراهم شود تا جوانان مناطق مختلف با موسیقی محلی آشنا شوند.

وی با بیان این که جوانان بختیاری استقبال خوبی از موسیقی محلی می کنند خاطرنشان کرد: جوانان منطقه ما استقبال خوبی از این موسیقی می کنند و شما کمتر جوان بختیاری را پیدا می کنید که از اشعار من در تلفن همراهش نباشد.

گفتنی است، غلام شاه قنبری در منطقه لالی واقع در ۵۵ کیلومتری شمال مسجد سلیمان به دنیا آمده است. او هم اینک  در شوشتر زندگی می کند. آغاز فعالیت هنری اش به سال ۱۳۳۵ باز می گردد. در سال ۱۳۴۸ به دعوت «انجوی شیرازی» به تهران آمد و مجموعه ای بی نظیر از آوازهای حماسی بختیاری را به ضبط رساند که در آرشیو فرهنگ مردم رادیو موجود است. در سال ۱۳۵۱ به دلیل خواندن یک آهنگ حماسی به نام «سردار» دستگیر شد و چند ماهی به زندان افتاد. پس از انقلاب، ضبط نغمه ها و انتشار آنها را به طور خصوصی انجام داد و در سال ۱۳۷۰ تنها اثر رسمی وی به نام «دشت لاله» به بازار آمد.

 

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : صدای هم وطن