با وجود کمتر از یک ماه مانده به سال تحصیلی جدید ساخت هیچ مدرسه تخریبی در منطقه زلزله زده دنا به پایان نرسیده است.

در زلزله سال گذشته چهار فضای آموزشی شهر زلزله زده سی سخت نیازمند مقاوم‌ سازی، ۲۶ فضا نیازمند تعمیرات جزئی و اساسی و هشت فضا نیز نیازمند تخریب و بازسازی بود.
عملیات بازسازی، مقاوم ‌سازی و تعمیر این ۳۸ فضای آموزشی شهر زلزله زده سی سخت از نیمه دوم اسفندماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد که کار تعمیرات و مقاوم سازی به‌پایان رسیده رسیده است.