ضمن قدر دانی از تلاش های فساد ستیزانه مقامات قضایی و اطلاعاتی استان خوزستان، به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، خواستار حساسیت بیشتر مقامات ذی ربط به شیطنت های سیاسی و رسانه ای پیرامون چنین پرونده هایی و شفافیت بیشتر در برخورد با مفسدان و متخلفان، ضمن پاسداشت کرامت انسانی سایر افراد هستیم.

حال که خوشبختانه با رویکرد ریاست جدید قوه قضاییه و به جریان انداختن مجدد پرونده تخلفات در شهرداری اهواز، دستگاه قضاء عزم راسخ خود را در برخورد با فساد نمایان کرده است، به نظر می رسد عده ای با هدف تاثیرگذاری بر روند دادرسی و حاشیه سازی به دنبال اهداف دیگری باشند، و چه بسا انگیزه هایی وجود دارد که ایجاد یک جو رسانه ای مسموم در سطح شهر و استان را دنبال می کنند تا برخی حلقه های بدنام اقتصادی و سیاسی را نجات دهند.
در روزهای اخیر همزمان با مصاحبه دادستان محترم اهواز در خصوص صدور کیفرخواست برای صد نفر از متهمین پرونده سوء استفاده در شهرداری اهواز، تصویر یکی از صفحات این پرونده در فضای مجازی منتشر شد. این تصویر اینگونه القاء کرده است که اشخاص یاد شده همان مجرمین قطعی پرونده و همه ی متهمان شهرداری اهواز هستند که دادستان اهواز، از صدور کیفرخواست برای آنها خبر داده است.
این اقدام که می توان از آن به عنوان یک شیطنت رسانه ای یاد کرد از آن لحاظ حائز اهمیت است که شهرداری اهواز به شدت آلوده به مسائل سیاسی است و برخی لایه های مختلف سیاسی و محافل ثروت و قدرت درون و پیرامون آن، مترصد انگ زدن به اشخاص و یا حذف یکدیگر از صحنه اند.
لذا ذکر دو نکته باقی می ماند و آنهم اینکه اولا” چون در اسامی یاد شده نام تعدادی از متهمین وجود ندارد، خوانشی که از این غیبت اسامی می شود نوعی اعلام برائت برای آن هاست، حال آنکه مدارکی دال بر وجود تعداد اسامی دیگری در تخلفات شهرداری وجود دارد.
ثانیا” نام بعضی از افراد که به عنوان مطلع و کارشناس در این پرونده مورد تحقیق بودند در این سند به چشم می خورد که ارتکاب جرم آنها محرز نیست، بلکه چون در جریان تحقیقات و بازپرسی، مقام قضایی ناگزیر به اخذ نظرات آنها بود نام آنها ذکر شده، اما برداشتی که در افکار عمومی به وجود آمده آن است که گویا تعمدی درکار بوده تا در این خلط مباحث بعضی نام ها مکتوم باقی بمانند و در اذهان عمومی مبرا جلوه داده شوند و برخی متهم باشند،
اگرچه اصالت سند مذکور بصورت رسمی از جانب دستگاه قضایی تایید نشده است، اما صرف انتشار و دست به دست شدن آن در فضای مجازی و نبود سواد حقوقی نزد عوام، نسبت به آن نوعی سندیت ضمنی بخشیده که بواسطه آن افکار عمومی انگ مجرمیت را بر پیشانی عده ای چسبانده و عده ی دیگری را برائت داده اند.
لذا ضمن قدر دانی از تلاش های فساد ستیزانه مقامات قضایی و اطلاعاتی استان خوزستان، به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، خواستار حساسیت بیشتر مقامات ذی ربط به شیطنت های سیاسی و رسانه ای پیرامون چنین پرونده هایی و شفافیت بیشتر در برخورد با مفسدان و متخلفان، ضمن پاسداشت کرامت انسانی سایر افراد هستیم.