ساختاری که برنامه دارد ولی مدیر اجرایی قوی ندارد،معطل است و هزینه ها را به هدر خواهد داد.

   در هر بستری که کنش ها مدیریت می شوند، لازم است مناسبات تنظیم شده تابعی از قواعد و ملزومات بایسته و هماهنگ باشد. یعنی برای ساختن یک بنای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی  و اقتصادی ،ابزار مورد نیاز این ساحت ها باید فراهم باشد تا به سرانجام مطلوبی برسیم.بنابراین، در استان ها و مناطق و نواحی اقلیمی ، منطبق با اهداف می بایست به جمع آوری ابزار پرداخت.
برای گام نهادن در مسیر توسعه،شما می بایست “موقعیت” کنونی خود را دقیق شناسایی بکنید،این شناخت به سادگی  دست نمی دهد،تابع قواعد علمی است و در پژوهش ها می گویند فهم درست مساله ،بخشی از راه حل آن است.اینکه بتوانیم “تشخیص” درستی از “اشکال”،”ابهام” و یا همان “مساله” داشته باشیم،تکلیف ما روشن می شود که چه چیزی را می خواهیم حل بکنیم.تشخیص نادرست،حرکت نادرست بعدی را به دنبال خواهد داشت، اتلاف منابع و انرژی را باعث خواهد شد، و در نتیجه نرسیدن به هدف مورد نظر را به ارمغان خواهد آورد -یعنی حل نشدن درست مساله.
گام دیگر، پیدا کردن راه حل برای مساله فهمیده شده است.  تلاش برای دست یافتن به بهترین راه حل،محتوای اصلی کنش مدیران در این بخش است.این مهم هم بایسته های خود را خواهد داشت.به کارگیری تخصص های لازم، مطلوب بودن شرایط پشتیبان و الگویابی های مناسب از این جور نیازهاست.
باری، گاهی مساله یک مجموعه جمعیتی ،نبود طراحی جامع است که پایه کنش های گوناگون به حساب می آید .یعنی اگر طرح جامع وجود نداشته باشد ،نمی توان طرح و برنامه دقیقی برای حرکت در مسیر توسعه انجام داد. طرح جامع به ما نشان می دهد که در حوزه طراحی برنامه و اجرا چه کارهایی را باید تنظیم کنیم، وبا چه شرایط و امکاناتی.
باری، برنامه ریزی پایه کنش در مسیرطرح جامع است !
تا زمانی که شما آماده تنظیم برنامه نشده باشید !یعنی نمی توانید برنامه درست داشته باشید، چون نیازها را تشخیص نداده اید،هر قدمی که بردارید باید به انتظار نتیجه گیری تصادفی در آن بنشینید.  جامعه ای که هنوز برنامه ریزی دقیق در آن صورت نگرفته است، چه چیزی را اجرا می کند؟ پاسخ روشن است، روز مرگی را اجرا می کند.
طراحی برنامه و به دنبال آن طراحی اجرا، متخصصین خود را می طلبد! کسی مدیر برنامه ریز است، دیگری مدیر اجراست،بسته به این است که نیاز جامعه در اکنون به کدام مساله است.آیا مشکل طراحی برنامه پایه ای است یا برنامه تنظیم شده و در اجرا مساله داریم؟!
ساختاری که برنامه مدون ندارد، قوی ترین مدیر اجرایی در آن معطل خواهد بود.
ساختاری که برنامه دارد ولی مدیر اجرایی قوی ندارد،معطل است و هزینه ها را به هدر خواهد داد.
باری،ما در خوزستان در کدام وضعیت هستیم؟ “شناسایی دقیق ” این مهم اولویت استان ماست.
در طراحی های برنامه ها چه وضعی داریم؟ در برنامه ریزی های اجرایی دارای چه وضعی هستیم؟ مدیران ما در این وسط کجای کار هستند؟ تخصص و کارشناسی و مهارت و سلیقه در بین مدیران ما چه اندازه ای دارد؟   و…