روزنامه نیویورک پست: کرونا نه از مار و خفاش و نه از بازار ماهی فروشان ووهان، بلکه از آزمایشگاه های ساخت سلاح های بیولوژیک در شهر ووهان به بیرون نشت کرده است. حالا ژنرال بازنشسته چینی (ژنرال چن) ماموریت یافته تا این غول را دوباره به شیشه برگرداند. این خلاصه ی مقاله و نوشتاری است […]

روزنامه نیویورک پست:
کرونا نه از مار و خفاش و نه از بازار ماهی فروشان ووهان، بلکه از آزمایشگاه های ساخت سلاح های بیولوژیک در شهر ووهان به بیرون نشت کرده است.
حالا ژنرال بازنشسته چینی (ژنرال چن) ماموریت یافته تا این غول را دوباره به شیشه برگرداند.
این خلاصه ی مقاله و نوشتاری است در روزنامه ی امروز نیویورک پست که مردم جهان را به چشم اندازهای دیگرسو در رابطه با کرونا متمایل می کند.