مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اظهار داشت: به منظور بهبود مدیریت آبیاری مزارع نیشکر، طرح آبیاری بارانی خطی در مزارع نیشکر واقع در ایستگاه تحقیقاتی شماره یک موسسه تحقیقات در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اظهار داشت: به منظور بهبود مدیریت آبیاری مزارع نیشکر، طرح آبیاری بارانی خطی در مزارع نیشکر واقع در ایستگاه تحقیقاتی شماره یک موسسه تحقیقات در حال اجراست.
به گزارش نیشکرنیوز، دکتر عبدعلی ناصری با بیان این مطلب، گفت: طرح آبیاری بارانی خطی در مزارع نیشکر به عنوان یکی از سیستم های مدرن آبیاری در جهان به شمار می رود که موجب صرفه جویی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در مصرف آب می شود.
وی با اشاره به اجرای طرح های آزمایشی آبیاری در مزارع نیشکر بیان کرد: در کنار سیستم آبیاری بارانی، آبیاری قطره ای زیرسطحی نیز در مزارع نیشکر در دست بررسی است و طرح مطالعاتی عملکرد این نوع سیستم آبیاری بر روی محصول در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در ادامه افزود: طرح های تحقیقاتی متعددی در حوزه آبیاری در مزارع نیشکر با هدف مدیریت مصرف بهینه آب انجام شده است.
ناصری با بیان اینکه صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان محصول سر لوحه ی برنامه های اصلی شرکت توسعه نیشکر است، گفت: اجرای طرح های تحقیقاتی مدیریت آبیاری در مزارع نیشکر، ضرورتی مهم و اساسی است.
وی در پایان تصریح کرد: طرح آبیاری بارانی خطی برای اولین بار در اراضی توسعه نیشکر جنوب اهواز به اجرا در آمده که پس از پایش، جمع آوری و تحلیل داده ها، نتایج را جهت بهره برداری علمی و کاربردی در مدیریت مصرف آب به کار گرفته خواهد شد.