ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی خوزستان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از ارزیابی های محسوس و غیر محسوس با 100 امتیاز رتبه نخست را در بین دستگاه اجرایی استان در انجام برنامه ها و فعالیت های دستگاهی کسب کرد

بر اساس اعلام ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی خوزستان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از ارزیابی های محسوس و غیر محسوس با ۱۰۰ امتیاز رتبه نخست را در بین دستگاه اجرایی استان در انجام برنامه ها و فعالیت های دستگاهی کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت استان این فعالیت ها و برنامه ها شامل ؛ برنامه های برون سازمانی عفاف و حجاب بر اساس مصوبه ۴۲۷ شورای انقلاب فرهنگی، دستورالعمل برنامه های درون سازمانی حقوق شهروندی حجاب بر اساس مصوبه ستاد مرکزی صیانت است.
در این ارزیابی ۱۲ دستگاه اجرایی برتر استان معرفی شدند که سازمان صمت استان با امتیاز ۱۰۰ رتبه نخست را در استان کسب کرد.