کل صادرات استان به عراق با احتساب سایرگمرکات از نظر وزنی 2/6 میلیون تن و از نظر ارزشی 1/7 میلیارد دلار می باشد که نسبت بمدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 26 درصد رشد داشته است .

دکتر نظری رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خوزستان گفت : آمار صادرات غیرنفتی استان در سال ۹۸ به وزن ۱۰/۵ میلیون تن و به ارزش ۷/۱ میلیارد دلاری می باشد که نسبت بمدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴ درصد از نظر ارزشی ۸۷ درصد رشد داشته است .وی در خصوص واردات کالا به استان تصریح کرد : در مدت مذکور ۱۰/۳ میلیون تن و به ارزش ۴/۳ میلیارد دلار باشد که نسبت بمدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱ درصد افزایش واز نظر ارزشی ۶ درصد کاهش داشته است.
دکتر نظری رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خوزستان گفت : آمار صادرات غیرنفتی استان در سال ۹۸ به وزن ۱۰/۵ میلیون تن و به ارزش ۷/۱ میلیارد دلاری می باشد که نسبت بمدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴ درصد از نظر ارزشی ۸۷ درصد رشد داشته است .وی در خصوص واردات کالا به استان تصریح کرد : در مدت مذکور ۱۰/۳ میلیون تن و به ارزش ۴/۳ میلیارد دلار باشد که نسبت بمدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱ درصد افزایش واز نظر ارزشی ۶ درصد کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان: دکتر امیر حسین نظری افزود : براساس برنامه هدف گذاری شده صادرات در ابتدای سال ۹۸ ، میزان صادرات استان در ۸ ماه سال ۹۸ به مقدار ۶/۲ میلیارد دلار هدف گذاری گردیده که عملاً میزان صادرات استان در ۸ ماه امسال به ۷/۱ میلیارد دلار رسیده است که این امر نشان می دهد که برنامه هدف گذاری شده استان تا این زمان صد در صد محقق گردیده است و حدود ۱۵ درصد نیز از برنامه نیز جلوتر می باشیم .
دکتر امیر حسین نظری تراز تجاری استان را مثبت و به ارزش ۲/۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت : میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی ۶۷۲ دلار و میانگین ارزش هرتن کالای وارداتی ۴۱۷ دلار می باشد که نشان از صادرات با ارزش افزوده و همچنین واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه کالاهای واسطه ای بوده و هم چنین کاهش واردات کالا های مصرفی بوده است .
وی افزود : کل صادرات استان به عراق با احتساب سایرگمرکات از نظر وزنی ۲/۶ میلیون تن و از نظر ارزشی ۱/۷ میلیارد دلار می باشد که نسبت بمدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۲۶ درصد رشد داشته است .
رییس سازمان صمت خوزستان اظهار کرد : درمدت مذکور ۴ جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان برگزار و ۳۲ مصوبه اخذ که از این میزان ۲۸مصوبه معادل ۸۷ درصد محقق گردیده است که از اهم مصوبات آن می توان اختصاص کد ترانزیت به پایانه های صادراتی استان ، تدوین برنامه راهبردی و ترسیم رسیدن به چشم انداز ۹/۳ میلیارد دلار صادرات ، راه اندازی خط حمل و نقل هوایی از دزفول و حمل ونقل دریایی به عمان و قطر
، بازسازی و پاکسازی جاده های منتهی به پایانه های صادراتی از آبهای سطحی در سیل اخیر به منظورجلوگیری از توقف صادرات و شناسایی بازارهای جدید صادراتی و چگونگی حضور موثر و پایدار در کشورهای عضو اوراسیا و .. و صدور مجوز برای پایانه های صادراتی در هندیجان و آبادان و… را نام برد.
دکتر امیر حسین نظری تعداد کارتهای بازرگانی صادره در این مدت را ۱۸۱ فقره تمدیدی ۴۰۱ فقره و فعال ۱۱۱۳ فقره و غیر فعال ۹۸۲۴ فقره عنوان کرد و گفت : کل ارزش تجارت استان ۱۱/۴ میلیارد دلار می باشد که معادل ۲۰ درصد کل تجارت کشور را شامل می شود.