جلسه اختتامیه ممیزی شخص ثالث در زمینه‌ی نظام مدیریت کیفیت و آموزش با حضور ممیزان شرکت توف نورد به سرممیزی محمد شریف زاده برگزار شد.

جلسه اختتامیه ممیزی شخص ثالث در زمینه‌ی نظام مدیریت کیفیت و آموزش با حضور ممیزان شرکت توف نورد به سرممیزی محمد شریف زاده برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما،  این جلسه با ریاست محمد نیکوکار، قائم‌ مقام ارشد مدیرعامل، معاونان و مدیران ارشد و کارشناسان متخصص حوزه مدیریت شرکت فولاد خوزستان روز چهارشنبه ۴ دی‌ماه ۹۸ در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت عامل انجام شد.
محمود اکابر نماینده مدیرعامل در نظام مدیریت یکپارچه فولاد خوزستان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی با توجه به برگزاری  این جلسه و جزییات مطرح شده، اظهار داشت:
در جلسه یاد شده سر ممیز با ارائه گزارش در خصوص نقاط قابل بهبود بر اساس استاندارد مرجع بین المللی کسب گواهی، نقاط قوت شرکت فولاد خوزستان در این دوره ممیزی را توجه به مسئولیت های اجتماعی به ویژه در شرایط کنونی شهرستان اهواز که کارکنان نیز ذینفع آن هستند، نظام مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و بهبودهای انجام شده در طی یکسال گذشته، نظم و انضباط کارگاهی در مدیریت انبارهای شرکت و روش اجرای ممیزی داخلی و پیگیری اقدامات اصلاحی در مدیریت تضمین کیفیت، عنوان نمود