▫️ ایران پتانسیل خروج از وضعیت فعلی را دارد/ اصلاح حکمرانی در همه حوزه ها ضرورت است ▫️ با روندهای فعلی، به دلیل استهلاک بالا، امکان جایگزینی برای صنایع بسیار ضعیف شده است ▫️عبده تبریزی گفت: می توانیم افرادی باشیم که در این کشور با یکدیگر در زمینه های مختلف، اختلاف داریم، اما در یک […]

▫️ ایران پتانسیل خروج از وضعیت فعلی را دارد/ اصلاح حکمرانی در همه حوزه ها ضرورت است

▫️ با روندهای فعلی، به دلیل استهلاک بالا، امکان جایگزینی برای صنایع بسیار ضعیف شده است

▫️عبده تبریزی گفت: می توانیم افرادی باشیم که در این کشور با یکدیگر در زمینه های مختلف، اختلاف داریم، اما در یک دوره ای در همین جمهوری هم با هم راحت تر و کم تنش تر زندگی می کردیم و در چارچوب همین قانون اساسی، نرخ رشد اقتصادی ۵ و ۶ درصد هم داشتیم.

▫️امکان جایگزینی برای صنعت بهداشت ضعیف شده و اگر شرایط فعلی ادامه یابد، اکنون همین وضعیت، برای صنعت بهداشت قابل حفظ نیست. اقتصاددانها هم دائما این هشدارها را داده اند و راه هایی هم مطرح کرده اند.

▫️با کمی تغییر شرایط، می توان وضعیت و موقعیت فعلی را تغییر داد که بازوی مهم آن، اصلاح حکمرانی در همه حوزه ها از جمله در روابط بین الملل است تا بتوانیم در دنیای دشوار کنونی زندگی کنیم.