مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید حمایت از صندوق خرد محلی را به عنوان زنجیره تولید روستا خواند و گفت: صندوق کارآفرینی امید حدود ۷۰۰۰میلیارد تومان به طرح های اشتغال روستایی و مناطق محروم تسهیلات پرداخت کرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، اشتغال در روستاها از آن جهت اهمیت دارد که میزان بیکاری در روستاها بالاست و از […]

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید حمایت از صندوق خرد محلی را به عنوان زنجیره تولید روستا خواند و گفت: صندوق کارآفرینی امید حدود ۷۰۰۰میلیارد تومان به طرح های اشتغال روستایی و مناطق محروم تسهیلات پرداخت کرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، اشتغال در روستاها از آن جهت اهمیت دارد که میزان بیکاری در روستاها بالاست و از سوی دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال در روستاها زیاد است و با برنامه ریزی و سرمایه گذاری اندک می توان ایجاد اشتغال کرد.صندوق کارآفرینی امید یکی از بخش هایی است که توسعه روستا را دردستور کار خود دارد. نعمت الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره میزان تسهیلات اشتغال می گوید:از ابتدای سال حدود ۳هزا ر و ۴۵۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت  و حدود ۷۰هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در این مدت ایجاد شده است. رضایی اظهار داشت:برنامه های صندوق همسو با شعار سال پیش می رود و با توجه به شعار سال، اقدام مشترکی را با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری آغاز کرده ایم که در این طرح مقرر شده است ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع به طرح های دانش بنیان اختصاص یابد. در طرح های دانش بنیان، تمام طرح ها راستی آزمایی می شوند که در حال برنامه ریزی برای اجرای برنامه ای تحت عنوان رویداد مدار هستیم که از هفته آینده اجرایی می شود. رضایی با اشاره به اینکه حمایت از صندوق های خرد و محلی در صندوق کار است، گفت: بیش از ۱۰هزار صندوق درسال جاری یا توسعه می یابند، یا مورد حمایت قرار می گیرند. این صندوق ها کمک کننده زنجیره تولید فعالیت های روستاها هستند،یعنی سبدی از فعالیت ها وجود دارد که مورد حمایت صندوق هستند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید حمایت از صندوق خرد محلی را به عنوان زنجیره تولید روستا خواند و گفت: صندوق کارآفرینی امید حدود ۷۰۰۰میلیارد تومان به طرح های اشتغال روستایی و مناطق محروم تسهیلات پرداخت کرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، اشتغال در روستاها از آن جهت اهمیت دارد که میزان بیکاری در روستاها بالاست و از سوی دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال در روستاها زیاد است و با برنامه ریزی و سرمایه گذاری اندک می توان ایجاد اشتغال کرد.صندوق کارآفرینی امید یکی از بخش هایی است که توسعه روستا را دردستور کار خود دارد. نعمت الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره میزان تسهیلات اشتغال می گوید:از ابتدای سال حدود ۳هزا ر و ۴۵۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت  و حدود ۷۰هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در این مدت ایجاد شده است. رضایی اظهار داشت:برنامه های صندوق همسو با شعار سال پیش می رود و با توجه به شعار سال، اقدام مشترکی را با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری آغاز کرده ایم که در این طرح مقرر شده است ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع به طرح های دانش بنیان اختصاص یابد. در طرح های دانش بنیان، تمام طرح ها راستی آزمایی می شوند که در حال برنامه ریزی برای اجرای برنامه ای تحت عنوان رویداد مدار هستیم که از هفته آینده اجرایی می شود. رضایی با اشاره به اینکه حمایت از صندوق های خرد و محلی در صندوق کار است، گفت: بیش از ۱۰هزار صندوق درسال جاری یا توسعه می یابند، یا مورد حمایت قرار می گیرند. این صندوق ها کمک کننده زنجیره تولید فعالیت های روستاها هستند،یعنی سبدی از فعالیت ها وجود دارد که مورد حمایت صندوق هستند.

  • نویسنده : صدای هم وطن