روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه وشاوور از برگزاری جلسه سالیانه مجمع عمومی شرکت در سالن جلسات مدیریت بازرسی حسابرسی و مجامع سازمان آب و برق خوزستان، با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت، مدیریت بازرسی و حسابرسی و جمعی از مدیران سازمان آب وبرق و شرکت آبیاری کرخه وشاوور خبر داد. در این نشست، […]

روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه وشاوور از برگزاری جلسه سالیانه مجمع عمومی شرکت در سالن جلسات مدیریت بازرسی حسابرسی و مجامع سازمان آب و برق خوزستان، با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت، مدیریت بازرسی و حسابرسی و جمعی از مدیران سازمان آب وبرق و شرکت آبیاری کرخه وشاوور خبر داد.

در این نشست، مسعود صادقی مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه وشاوور ضمن معرفی شرکت وبیان وسعت شبکه های آبیاری و حوزه فعالیت شرکت، تعداد ایستگاه‌ها، مشخصات تاسیسات و تجهیزات شبکه ها و همچنین وضعیت نیروی انسانی، به ارائه گزارشاتی در خصوص عملکرد واحدهای مختلف شرکت خصوصا، مسائل بخش های بهره برداری و فنی مهندسی درسال گذشته پرداخت.

در ادامه این جلسه صادقی ضمن بیان چالشهای موجود گزارشی از وضعیت سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ ارایه نمودند.